Välj en sida

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi har sina rötter i beteendeterapin som utvecklades i USA under 1950-talet. Under slutet av 1900-talet ökade forskningen i ämnet och nya resultat och metoder togs in i behandlingen. KBT är idag en vetenskapligt beprövad psykologisk behandling som grundar sig på forskning och teoribildning från inlärningspsykologi och kognitiv psykologi.

KBT

Vid KBT-behandling är första steget att göra en konceptualisering med hjälp av en beteendeanalys. Där kartläggs individens tankar, känslor, upplevelser och beteenden. Behandlingen utgår sedan från denna analys och inriktar sig mot de områden av klientens liv där störst motivation till förändring finns.

Vid ångestproblematik är det vanligast att jobba med någon form av exponering med responsprevention, vilket innebär att klienten gradvis närmar sig den ångestframkallande tanken, känslan, kroppsliga upplevelsen eller situationen, utan att försöka skydda sig med hjälp av säkerhetsbeteenden.

Vid depressionsproblematik är det vanligt att använda behandlingsmetoden beteendeaktivering, vilken fokuserar på vad klienten gör i sin vardag. Förenklat kan sägas att behandlingen syftar till att minska andelen beteenden som handlar om att bli av med obehag på kort sikt, samt att öka antalet beteenden med långsiktigt positiva konsekvenser.

Färdighetsträning, värderingsarbete och övningar i medveten närvaro är andra exempel på vanliga arbetsmetoder inom KBT.

Gemensamma drag för KBT

· Ett strukturerat och målinriktat arbetssätt.
· En bra samarbete mellan behandlare och patient.
· Fokus på individens nuvarande situation.
· Användning av hemuppgifter som patienten utför i sin egen miljö.
· En pedagogisk inriktning för att ge patienten egen kontroll över sitt liv.